Proje Hakkında

İSTANBUL
ÇOCUK KOORDİNASYON PROJESİ

Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan günümüz çocuk ve gençlerinin her türlü zararlı etkenlerden, açık-gizli tehlikelerden korunması ve bunun yanında sosyo-kültürel, toplumsal, ailevi ve psiko-sosyal yönleriyle ele alınıp gelecek adına ideal bireyler olarak hazırlanmaları, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Nüfusunun % 30’u 0–18 yaş grubunda olması hasebiyle büyük bir dinamizmi içinde barındıran ülkemiz, bu tablonun yanında yaklaşık 200 bin çocuk hakkında kamu davasının açıldığı, 2.500 çocuğun tutuklu ve hükümlü olduğu, alkol ve uyuşturucu yaşının 13–15 yaş aralığına indiği bir başka acı tabloyu da gözler önüne sermektedir.

Günümüz iç hukuku, çocukların;
• Cezalandırılma yerine denetim altında korunmalarını,
• Aileden koparılmadan aile ortamında korunmalarını,
• Cezalandırılmalarına en son çare olarak başvurulmasını öngörmektedir.
Uluslararası hukukta da benzer söylemlerin yanında;
• “Çocukların suç ve suçluluktan uzak tutulması için ülkenin tüm kaynakları harekete geçirilmelidir,
• Çocuğun rehabilitasyonunu kolaylaştırmak için gerekli yardımlar sağlanmalıdır.”(BM Pekin Kuralları ) ifadelerine yer verilmektedir.
• Çocuğun yüksek yararını tüm platformlarda korumak için, mezkûr tüm faaliyetleri kurumlar arası sinerji meydana getirerek, azami faydayı sağlayacak şekilde planlama yapmak gerekliliği ortadadır. Aynı amaca hizmet eden kurumların koordine eksikliği içinde faaliyetlerini yürütmeleri, verimliliğin düşmesinin yanında, maalesef işgücü ve zaman kaybını da beraberinde getirmektedir.

Emniyet Müdürlüğümüzün Türkiye’de bir ilk olarak hazırladığı “Çocuk Koordinasyon Projesi”nin anılan zafiyetleri ortadan kaldırarak, çocukla ilgili her kurumun görev alanına giren konularda etkin müdahalesini de temin edeceği ümidi içindeyiz.

Proje “İstanbul İli Çocuk Koordinasyon Projesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi”nde ayrıntılarıyla izah edildiği şekliyle yürütülecektir. Projeye İstanbul Valiliği uhdesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Üniversitesi Rektörlüğü(veya farklı birkaç üniversite), Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,


İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İŞ-KUR katılacaklardır.

Her kurum proje amacına uygun olarak “yönerge”de belirtilen talimatlar doğrultusunda kendilerine mahsus “kullanıcı adı” ve “parola” ile veri tabanına giriş yapacaklardır. Proje, “Veri Tabanı” ve “Çocuk Koordinasyon Merkezi” olarak 2 ana bölümden oluşmaktadır.

Veri tabanı ana menüsü:
1-Nüfus Bilgileri
2-Adres Bilgileri
3-Aile Durumu
4-Eğitim Durumu
5-Sağlık Durumu/Madde Kullanımı
6-Sosyal Güvence Durumu
7-Rehabilite Faaliyetleri
8-Sokakta Çalıştırılan
9-Sokakta Yaşayan
10-Suç Bilgileri
11-Öneriler olmak üzere 11 panelden oluşmaktadır.

Projede görev alan kurumlar “Yönerge”ye istinaden; günlük olarak verileri inceleyecekler ve kendi görev alanına giren konularda, çocuğun yüksek yararına uygun olarak yapılması gereken tüm faaliyet ve işlemleri ivedilikle yapıp, sonuçlarını veri tabanına gireceklerdir.

Proje ortağı olarak katılan kurumlardan alanda operasyonel faaliyeti yürütecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait personel İstanbul ili genelinde inşa edilecek olan toplam 10 merkezde (Çocuk Koordinasyon Merkezi) çalışmalarını birliktelik esasına göre devam ettireceklerdir. Çocukların birime getirilme nedenlerine paralel olarak tüm kurumlar kendileri ile ilgili yapılması gerekenler konusunda hemen müdahalede bulunacaklardır. Buradaki asıl amaç suça sürüklenmiş veya risk altında bulunan çocuğun daha fazla örselenmeden aynı mekân ve zamanda toplu bir bakış açısı ile müdahale edilmesini temin etmek ve çocuğun olumlu sürece geçerek topluma kazandırılması çalışmalarını hızlandırmaktır. Bu merkezlerde çalışan personeller fiziki manada da çok katlı binalar yerine; aynı iş ortamını kullanarak ( tek katlı bina) çalışma yapacaklar ve içlerinden ön görülen bir kurumun yetkilisi merkezin müdürü olarak atanacaktır. Fiziki yapıya verilen bu önemin nedeni, 6 kurumdan geçici görevli ataması yapılacak personelin birbirine üstünlük veya ayrımcılık tavrı yerine koordine ve sinerji esasına dayalı faaliyet yürütmelerine temin etmektir.

Projeyle ilgili olarak öngörülen amaçlar aşağıda arz edilmiştir:
1-Veri tabanı sayesinde ilin çocuk profili net olarak ortaya konularak, kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır.

2-Ortak bir amaca hizmet eden kurumların, sinerji esası doğrultusunda hareket etmeleri sağlanarak, bürokratik iş ve işlemler asgari seviyeye indirilerek, verimlilik artırılacaktır. Bu sayede, çocuğun yüksek yararı hassasiyetle gözetilerek, gerekli her türlü müdahale gecikmeksizin yapılacaktır.

3-Ekonomik yönden yardıma muhtaç çocuğun/ailenin doğru tespitinin yapılarak, uygulanacak yardımların rantabl hale getirilmesi; böylelikle mükerrer yardımların önüne geçilerek, daha fazla çocuğa/aileye teşmil edilmesi sağlanacaktır.

4-Eğitimine ara vermiş veya hiç başlamamış çocukların tespit edilerek, eğitim ve öğretim almaları temin edilecektir.

5-Uçucu-uyuşturucu madde bağımlısı haline gelmiş veya kullanma eğiliminde olan çocuklara yönelik rehabilite faaliyetlerinde bulunarak, gerekli görülmesi halinde tıbbi müdahale yapılacak; tedavi ve rehabilite safahatı sürekli takip edilecektir.

6-Sokakta çalıştırılan çocuklara ait bilgiler net olarak görülebilecek ve İstanbul Valilik Makamının daha önce konu ile ilgili olarak almış olduğu karar ve çocukla alakalı süreç sağlıklı bir şekilde takip edilmiş olacaktır.

7- Sokakta yaşayan çocuklara ait bilgiler net olarak görülebilecek ve çocuğun aileye/kuruma kazandırılması vetiresi rantabl olarak izlenecektir.

8- Çocuklar, içinde bulundukları karamsar durumdan alıkoyacak, zihni ve bedensel meşguliyetlere yönlendirilecektir.

9-Çocuğun sosyal, kültürel, ekonomik alt yapısının bütün ayrıntılarıyla görülmesi sağlanarak, bu bilgiler muvacehesinde hazırlanacak olan “Sosyal İnceleme Raporu” na katkıda bulunulacak ve raporun anında Çocuk Savcısı tarafından incelenmesi temin edilecektir.

10-Adliyece çocuğun yüksek yararı için verilen Denetimli Serbestlik ve Koruma Kararlarının etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanacaktır.

11-Tutukluluk veya hükümlülük geçirmiş çocuğu topluma yeniden kazandırmada, verimlilik sağlanacaktır.

12-Proje kapsamındaki kurumların görev alanına giren konularla ilgili olarak, üniversite birlikteliğinde akademik ve bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

13-Çocuğa eğilimine göre çeşitli sosyal, sportif, sanatsal, kültürel etkinlik ve eğitimler sunmak; bunların kullanımına yönelik mesleki eğitim kursları vererek, çocuğu yaşam alanına etkin bir birey olarak adapte etmek; ebeveyne (anne ve babaya ayrı ayrı) eğilimine göre mesleki eğitimler verilmesini teminle, aileyi ekonomik yönden desteklemek mümkün olacaktır.

14- Belirli rehabilite ve adaptasyon faaliyetlerinden geçirilecek olan çocuklara İŞ-KUR vasıtası ile meslek kazandırılacaktır.

15-Çocuğa yönelik sosyal, ailevi ve çevresel risk faktörlerini asgari seviyeye çekerken; koruma faktörlerini de azami seviyeye yükseltmek mümkün olacaktır.

Bunun yanında projeden ayrı olarak www.istanbulcocuk.gov.tr adında bir İnternet sitesi hazırlanmıştır.Proje kapsamındaki kurumlarda görevli ilgili kişilerin girebildiği veri tabanı kısmı hariç, diğer tüm bölümlerden çocuk/büyük her insan faydalanabilmektedir.Site; Çocuklara Tavsiyeler,Anne-Babalara Tavsiyeler,Çocuklarla İlgili Mevzuat, Oyun-Eğlence, Faaliyetler (Kurumların Çocuk ve Ailelere Yönelik Faaliyetleri), Güncel Haberler(Kurumların Çocuk ve Ailelere Yönelik Duyuruları),Ziyaretçi Defteri ve İletişim bölümlerinden oluşmaktadır.

Geleceğin ideal toplumuna giden yolda mihenk taşını oluşturan günümüz çocuk ve gençleri için hayati önem arz ettiğini düşündüğümüz proje, uygun görülüp tüm ülke geneline yayılabildiğinde, yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda daha çok çocuğa hizmet götürme amacına ulaşılmış olacaktır. Bunun yanı sıra bir ilden başka bir ile evden veya kurumdan kaçan bir çocuk, alındığı andan itibaren, çocuğun rehabilitesi ve ilgilisine teslim aşamasına kadar geçecek süre içinde gerekli olan ilk ve öncelikli bilgileri –çocuk görevliye vermekten imtina da etse- sistemde zaten mevcut olacağından; bu önemli süreç de sağlıklı bir şekilde geçirilmiş olacaktır.

Sonuç olarak; tüm yönleriyle bir bütün olarak ele alınacak çocuk ve ebeveyn; projeye katılan kurumların, yerinde müdahaleleriyle, toplum adına üretken, sağlıklı, faydalı, etkin ve sosyalleşmiş birer birey olma yoluna gireceklerdir.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRÜLĞÜ


İSTANBUL
ÇOCUK KOORDİNASYON PROJESİ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1.BÖLÜM

A M A Ç
Madde 1:
İstanbul ili ve mülhakatındaki çocukların psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, onları her türlü gizli-açık tehlikelerden, zararlı alışkanlık ve faaliyetlerden alıkoymak, toplumun geleceği adına ideal bireyler olarak hazırlamak.

KAPSAM
Madde 2:
Bu proje, İstanbul il sınırları içerisinde 0-18 yaş grubundaki çalıştırılan, dilendirilen, madde bağımlısı haline gelmiş, suça sürüklenmiş, risk grubunda olan ve bu grupların haricindeki tüm çocuklarla birlikte; aile, veli/vasi, kurum, kuruluş ve gerçek/tüzel kişileri kapsar.

DAYANAK
Madde 3:

A-ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER:
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi,
Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi,
B-GENEL KANUNLAR:
T.C. Anayasası,
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu,
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu.


2. BÖLÜM

TANIMLAR
Madde 4:
Valilik :İstanbul Valiliği’ni
Denetleme Kurulu :Takip Kurulu ve ilgili kurum-kuruluşların yaptığı faaliyet ve etkinlikleri denetleyen kurulu,
Takip Kurulu :Toplumda ideal ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek için her türlü çalışmalarda bulunan kurulu ifade etmektedir.
Çocuk :Kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına kadar her insanı,
Korunmaya Muhtaç Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; anasız ve/veya babasız, anası ve/veya babası belli olmayan, anası ve/veya babası tarafından terk edilen, anası ve/veya babası tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, mülteci, refakatsiz, çalışan ve başıboşluğa sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeni ile mağdur olan çocuğu,
Yardıma Muhtaç Çocuk: Bakım, sağlık, barınma, eğitim ve öğretim ihtiyacı olan çocuğu,
Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuk : Suç işlediğine ilişkin hakkında basit şüphe bulunan, bu nedenle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlık soruşturması yapılan veya hazırlık soruşturması açılmadan kolluk kuvvetinin yaptığı araştırmaya konu olan oniki yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını tamamlamamış çocukları,
Sokakta Yaşayan Çocuk : Yoksulluk, aile parçalanması, istismar gibi nedenlerle evlerinden kaçmış ya da uzaklaştırılmış, sokakları mesken edinmiş, sorumlu bir büyüğün korumasından yoksun, aileleri ile bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan çocukları,
Sokakta Çalıştırılan Çocuk : Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile sokakta beceri gerektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine dönen, bazen okula devam eden çocukları,
Çocuk Koordinasyon Merkezi : Proje ortağı olarak katılan kurumlardan alanda operasyonel faaliyeti yürütecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait personelden oluşacak olan merkezi,
Sosyal İnceleme Raporu : Çocuğun kimlik bilgileri, bireysel özellikleri ve kişilik yapısı, ailevi özellikleri, ailesi ile olan ilişkileri, arkadaş çevresi, okul durumu, içinde yetiştiği ve bulunduğu koşullar, sorunları, polise intikal eden eyleminin nitelikleri ile değerlendirme, sonuç ve öneriler gibi bölümleri içeren ve sosyal çalışmacı tarafından mülakat, gözlem ve ziyaretler yoluyla gerçekleştirilen inceleme sonucu hazırlanan raporu,
Sosyal Hizmetler : Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı
olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,
Veli : Çocuğun bakım ve idaresi üzerinde olan, onun hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan, bakım ve korunmalarını sağlamak için onların kişilikleri ve malları üstünde hak ve yetkiye sahip olan ana ve/veya babayı,
Vasi : Çocuğun bakım ve korunmasını sağlamak için mahkemece tayin edilen ve çocuğun kişiliği ve malları üstünde tasarruf yetkisine sahip kişiyi,
Kanuni Mümessil : Kaynağını yasadan alan temsilciyi, ana-baba ve vasiyi,
Velayet : Ana-babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu eğitim ve terbiye hakkını,
İhmal: Ailenin veya çocuktan sorumlu kişilerin çocuğa karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesini,
İstismar : Ailenin veya çocuktan sorumlu kişi veya diğer şahısların, çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel şiddete maruz bırakan ve psiko-sosyal yönden gelişimini örseleyecek fuhuş, dilencilik, suça yönlendirme gibi tutum ve davranışlarını,
Denetimli Serbestlik: Mahkemece, hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü için yine mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim planı doğrultusunda kişilerin toplum içinde gizlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunların çözülmesi, salıverme sonrası korunması, toplum ile bütünleşmesi vb. ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini kapsayan toplum esaslı bir uygulamadır.
Uyuşturucu, Uçucu ve Psikotrop Madde: Zihinsel ve bilinçsel faaliyetleri, psişik davranışları değiştirme imkanı olan, psikolojik etki gösteren, doğal, sentetik ve/veya kimyasal maddeleri ifade eder.


3.BÖLÜM

VERİ TABANI
Genel Esaslar
Madde 5:
5.1:Veri tabanı sayesinde ilin çocuk profilinin net olarak ortaya konulup, kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır.
5.2:Ekonomik yönden yardıma muhtaç çocuğun/ailenin doğru tespitinin yapılarak, uygulanacak yardımların rantabl hale getirilmesi; böylelikle mükerrer yardımların önüne geçilerek, daha fazla çocuğa/aileye teşmil edilmesi sağlanacaktır.
5.3:Eğitimine ara vermiş veya hiç başlamamış çocukların tespit edilerek, eğitim ve öğretim almaları temin edilecektir.
5.4:Uçucu-uyuşturucu madde bağımlısı haline gelmiş veya kullanma eğiliminde olan çocuklara yönelik rehabilite faaliyetlerinde bulunarak, gerekli görülmesi halinde tıbbi müdahale yapılacaktır.
5.5:Çocuğun sosyal, kültürel, ekonomik alt yapısının bütün ayrıntılarıyla görülmesi sağlanarak, bu bilgiler muvacehesinde hazırlanacak olan “Sosyal İnceleme Raporu”nun anında Çocuk Savcısı tarafından incelenmesi temin edilecektir.
5.6:Cumhuriyet Savcılığınca çocuğun yüksek yararı için verilen Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulu Kararlarının etkin bir şekilde takip edilmesinin yanında; tutuklu veya hükümlülük geçirmiş çocuğu topluma yeniden kazandırmada verimlilik sağlanacaktır.
5.7:Proje kapsamındaki kurumların görev alanına giren konularla ilgili olarak, üniversite birlikteliğinde akademik ve bilimsel çalışmalar yapılacaktır.
5.8:Programın “Yönetici Yetkisi”(Administrator) Emniyet Müdürlüğü’ne aittir.
5.9:Programa veri girişi ve kayıt düzeltme işlemleri yetkili tüm birimler tarafından yapılabilir, ancak silme yetkisi sadece Emniyet Müdürlüğü’ne tanımlanmıştır.
5.10:Kayıt sorgusu çok yönlü olarak 13 kriterden yapılabilmektedir.
5.11:Tüm kullanıcılar “suç bilgileri” hariç tüm kayıt formunu görebilecek ve kendine ait edindiği bilgileri forma işleyip kaydı gerçekleştirebilecektir. Varsa kişiye ait suç bilgilerini sadece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü görebilecektir.


4.BÖLÜM

ÇOCUK KOORDİNASYON MERKEZLERİ
Madde 6:
6.1:İstanbul ili genelinde tespiti yapılan yerlere inşa edilecek olan toplam 10 merkezde çalışmalarını birliktelik esasına göre devam ettireceklerdir.Çocukların birime getirilme nedenlerine paralel olarak tüm kurumlar kendileri ile ilgili yapılması gerekenler konusunda hemen müdahalede bulunacaklardır.Buradaki asıl amaç suça sürüklenmiş veya risk altında bulunan çocuğun daha fazla örselenmeden aynı mekan ve zamanda toplu bir bakış açısı ile müdahale edilmesini temin etmek ve çocuğun olumlu sürece geçerek topluma kazandırılması çalışmalarını hızlandırmaktır.
Bu merkezlerde çalışan personeller fiziki manada da çok katlı binalar yerine; aynı iş ortamını kullanarak (tek katlı bina) çalışma yapacaklar ve içlerinden Valilik Makamı’nın atadığı bir kurumun yetkilisi merkezin müdürü olarak görev yapacaktır. Fiziki yapıya verilen bu önemin nedeni, 6 kurumdan geçici görevli ataması yapılacak personelin birbirine
üstünlük veya ayrımcılık tavrı yerine koordine esasına dayalı faaliyet yürütmelerine temin etmektir.
Çalışma Esasları
6.2:Her kurum kendi alanı ile ilgili olarak personel/ekipman tespiti yapacak ve merkezde görevlendirmeler bu tespitlere göre yapılacaktır.
6.3:Ortak bir amaca hizmet eden kurumların, sinerji esası doğrultusunda hareket etmeleri sağlanarak, bürokratik iş ve işlemlerin asgari seviyeye indirilerek, verimliliği artırılacaktır. Bu sayede, çocuğun yüksek yararının hassasiyetle gözetilerek, gerekli her türlü müdahale gecikmeksizin yapılacaktır.
6.4:Koordinasyon merkezine getirilen çocuk, gerekli işlemler yapıldıktan sonra düzenlenecek olan raporla birlikte tespit edilen ilgili kuruma gönderilecektir.
6.5:Sosyal, ailevi, çevresel koruma faktörlerini artırıp, risk faktörleri azaltılacaktır.
6.6:Tüm kurumlar günlük olarak verileri inceleyecektir.
6.7:Kurumlar, kendi görev alanına giren konu olması halinde gerekli müdahaleyi ivedi olarak yapacaklardır.
6.8:Tüm kurumlarca yapılan müdahaleler takip eden ay sonunda değerlendirilmek üzere Takip Kuruluna sunulacaktır.


5.BÖLÜM

DENETLEME KURULU
Madde 7:
7.1: Çocuk Koordinasyon Projesi Denetleme Kurulu;
• Başkan (İlin Vali’sidir. Katılamadığı hallerde Emniyetten Sorumlu Vali Yrd.Başkanlık eder.)
• Üye (Belediye Başkanı)
• Üye (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
• Üye (Cumhuriyet Başsavcısı)
• Üye (İl Emniyet Müdürü)
• Üye (İl Milli Eğitim Müdürü)
• Üye (İl Sağlık Müdürü)
• Üye (İl Sosyal Hizmetler Müdürü)
• Üye (İŞ-KUR Müdürü)
olmak üzere toplam ( 9 ) üyeden oluşur.
7.2:Denetleme Kurulu, iki ayda bir olmak üzere yılda en az 6 defa toplanır. Gerekli görülen hallerde Başkan’ın talebi üzerine Denetleme Kurulu toplantıya çağırılabilir.
7.3:Toplantı kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın görüşü yönünde karar alınır.
7.4:Denetleme Kurulu tarafından alınan kararlar, Takip Kurulu, ilgili kurum- kuruluşlara ve sivil toplum kurumlarına uygulanmak üzere gönderilir.
7.5: Denetleme Kurulu’nun sekretaryası İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülür.
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 8:
8.1:Tüm çocukların psiko-sosyal, kültürel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılayarak topluma faydalı ideal-sağlıklı bireyler haline gelmesi için esas, yöntem ve stratejiler belirlemek; bunların takip kurulu ve diğer kurum-kuruluşlar marifetiyle uygulanmasını sağlamak,
8.2:Takip Kurulu, Kurum ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
8.3:Konularına göre Takip Kurulu ve ilgili kurum-kuruluşlara ARGE çalışmaları yaptırarak; uygun görülenlerin hayata geçirilmesini sağlamak,
8.4:Çocukların yüksek yararının korunması için her türlü ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları takip ederek ilimizde uygulanabilir görülen konularla alakalı olarak ilgili kurumlara görev ve sorumluluk vermek,
8.5:Takip Kurulu ve ilgili kurum-kuruluşlardan gelen görüş ve çalışmaları değerlendirmek.
TAKİP KURULU
Madde 9:
9.1: Takip Kurulu, Çocuk Koordinasyon Merkezleri müdürlerinden oluşur.
9.2:Takip Kurulu her ayın ilk Salı günü toplanır.
9.3:Takip Kurulu ayda bir olmak üzere yılda en az 12 defa toplanır. Gerekli görülen hallerde Denetleme Kurulu veya Takip Kurulu Başkanı’nın talebi üzerine Takip Kurulunu toplantıya çağırılabilir.
9.4:Toplantı kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Takip Kurulu Başkanı’nın görüşü yönünde karar alınır.
9.5:Takip Kurulunun kararları Denetleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra uygulamaya konulur
9.6:Takip Kurulu sekretarya görevi Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili birim tarafından yürütülür.
TAKİP KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 10:
10.1:Görevli kurumlar ve üniversite birlikteliliğinde çocuklara yönelik akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak.
10.2:Çocukla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü çalışma ve faaliyeti takip etmek, uygulanabilir olanları kurul gündemine almak.
10.3:Takip Kurulu kararların uygulanması yönünden Denetleme Kuruluna karşı sorumlu olup, kararlar ile ilgili yürütülen faaliyetler, yapılan işler ve çeşitli nedenlerle yerine getirilemeyen kararlar rapor halinde Denetleme Kurulu’na sunulur.


6.BÖLÜM

YÜRÜRLÜK
Madde 11: Bu yönerge İstanbul Valiliği’nin onayı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 12: Bu yönerge hükümlerini İstanbul Valisi yürütür.

KOORDİNASYON :

 

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof.Dr Yunus SOYLET
İstanbul Üniversitesi Rektörü
   
Aykut Cengiz ENGİN
Cumhuriyet Başsavcısı
Hüseyin ÇAPKIN
İl Emniyet Müdürü
   
Dr.Muammer YILDIZ
İl Milli Eğitim Müdürü
Doç.Dr. Ali İhsan DOKUCU
İl Sağlık Müdürü
   
Önal İNALTEKİN
Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Tamer TAŞPINAR
 Gençlik ve Spor İl Müdürü
   
Muammer COŞKUN
İŞ-KUR Müdürü
 

O L U R

……/……./2009


Muammer GÜLER
İstanbul Valisi


VALİLİK KARARI

İstanbul Valiliğinden:

Sokağın Tehlikelerine Maruz Kalan Çocukların Korunması, Eğitim-Öğretimin Sağlıklı Devamı ve Kamu Esenliğinin Sağlanması İle İlgili Karar

Karar Tarihi : 28/11/2009

Karar No : 2009/1

Amaç

Madde 1–İstanbul ili ve mülhakatında sokakta yaşamak, çalıştırılmak ve dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişimlerini, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayarak gerekli eğitimi aldırıp, topluma faydalı birer birey haline getirmek. Ayrıca çocukları, alkollü içki, uçucu ve uyuşturucu maddeleri kullanma alışkanlığından, fuhuş, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama, öldürme vb. sokakta olabilecek muhtemel suç ve tehlikelerden uzak tutmak; okullardaki eğitim-öğretimin düzenli olarak devamını sağlayarak, öğrenci ve eğitim ortamlarının huzur ve sükûnunu temin etmek.

Kapsam

Madde 2 – Bu Karar,İstanbul il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içeceklerin, uçucu, çözücü ve yapıştırıcı nitelikli sentetik maddelerin satışını yapmak isteyen veya çocukları fuhuş, cinsel istismar, hırsızlık, yaralama, öldürme vb. olaylarda kullanan ve dilendiren, çalıştıranlarla, bunlardan mal veya hizmet alan veya satan;öğrenci ve eğitim ortamlarının esenliğini tehdit eden gerçek/tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Karar ; a) Anayasanın 58. maddesi, b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesi, c) 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, d) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, e) TCK 194.Madde “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini”, f) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi, g) İçişleri Bakanlığı’nın 20/12/2004 ve 2004/157 Sayılı Genelgesi, h) Başbakanlığın 2005/5 Sayılı Genelgesi, ı) İstanbul Valiliği’nin 19.08.2000 tarih 2000\1 sayılı ''Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması İle İlgili Güvenlik Kararı'', i) İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 20.09.2007 tarihli Okullarda Güvenli Eğitimin Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü ;
Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4

a) Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacak ve kullandırılmayacaktır.

b) 18 yaşın altındaki çocuklar gemi, otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, cadde-sokaklarda, akan trafik içinde; bar,diskotek,sauna vb. umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılmayacaktır.
İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

c) Her ne surette olursa olsun 18 yaşından küçüklere; uçucu madde olarak tanımlanan (bally, tiner gibi) yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile her nevi tütün-tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin satışı ve kullandırılması yasaktır.

d) 18 yaşından küçüklerin sattıkları mal ve hizmetler ( kâğıt mendil, çiçek,
su, tartıcılık, ayakkabı boyacılığı vb.) satın alınmayacaktır.

e) Okul,dershane,etüt merkezi,yurt gibi eğitim-öğretim mekanlarıyla ilgisi olmayan şahısların, bu yerler etrafında bekleme yaparak, eğitim ve öğretimi doğrudan/dolaylı etkileyerek ve böylece, öğrenci veya idareyi rahatsız edecek hal ve hareketlerin önüne geçilmesi, eğitim-öğretimin huzur ve sükun içinde devamının sağlanması yoluyla; muhtemel risk gurupları ve çeteleşmenin önüne geçilecektir.

f) Oyun ve eğlence amacına yönelik olan internet kafe ve oyun salonlarına, öğrenciler okul saatlerinde alınmayacaktır.

g) Çocukların internet kafelerde, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini bozacak mahiyette oyun oynamaları ve ahlaki yapılarına zarar verecek sitelere girmeleri yasaktır.
Bunun denetimi başta okul idareleri olmak üzere aile ve kolluk işbirliği ile sağlanacaktır.

h) Devam etmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacak, toplumda panik ve korkuya sebep olacak tarzda malzeme ve kesici, delici alet vb.(6136 SKM’ye girmese dahi) üzerinde taşıyan kişiler,idari yaptırım kapsamında ele alınacaktır.

Cezai Hükümler

Madde 5 – Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66 ncı Maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulamasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden ve zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca idari işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 – Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Karar’ı İstanbul Valisi yürütür.